previous arrow
next arrow
Slider

Witamy,

Przyjrzyjmy się uważnie temu zdjęciu, które pokazuje odwróconą piramidę balansującą na linie, jak nad przepaścią, w świetle zachodzącego słońca. Wyobraźmy sobie, że tą piramidą jesteśmy właśnie my, nasze rodziny, nasze więzi towarzyskie i społeczne, nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Mniejsza o to, jak tam się znaleźliśmy. Ważniejsze jest to, że to co tak naprawdę nas łączy z tym podparciem i nie pozwala nam spaść to pewien, właściwe niezauważalny punkt styczny, którym są nasze nadzieje i marzenia. Nadzieje i marzenia na to, że przyszłość nasza i naszych bliskich czy też naszego otoczenia jest i będzie tak jasna jak promienie słońca oświetlające tę bryłę. Będzie bezpieczna, stabilna i pewna. Żyjemy jednak w czasach kryzysu przywództwa, kryzysu wartości, kryzysu zaufania, kryzysu słów, kryzysu znaczeń…. I te wszystkie kryzysy razem i osobno szarpią tą liną w różne strony, utrudniając utrzymanie się na niej. Nie każdemu jednak się to udaje. Pokazały to szczególnie toczące się wydarzenia po wybuchu kryzysu finansowego w 2008 r.

 

Z tego przekonania, że coś niepokojącego się dzieje w świecie finansowym powstała Fundacja – Instytut Badań i Edukacji Planowania Finansowego. Powstała ona również z poszukiwań przez Fundatora metod skutecznego działania, by tam gdzie można, przyczyniać się do poprawy oraz zwiększenia stabilności finansowej zarówno w wymiarze mikro jak i makro, a także przywracania wiary i zaufania obywateli do tak przecież potrzebnego obszaru życia społeczno-gospodarczego, jakim jest rynek finansowy, sensu stricte lub system finansowy, sensu largo.

 

Powstaliśmy w listopadzie 2016 r., jako suma naszych doświadczeń zawodowych, poglądów i chęci działania na polskim rynku finansowym, gdyż uważaliśmy wtedy (i dzisiaj też), że mechanizmy działające na nim wymagają ciągłej poprawy.

 

Istotnym wyznacznikiem dla Fundacji zatem stało się to, że może ona być podmiotem praktycznie wdrażającym w rzeczywistości krajowego rynku finansowego, takie zasady czy też normy, które dotyczą w szczególności w końcu oczywistego prawa człowieka do sprawiedliwych i uczciwych praktyk rynkowych. Punktem wyjścia jest zatem uznanie dostępu do jak najlepszego zarządzania ryzykiem finansowym codzienności danej jednostki za jej prawo. Uważamy bowiem, że praktyczna realizacja prawa człowieka w sektorze finansowym odbywa się wtedy, gdy człowiekowi zostanie zapewnione bezpieczeństwo i stabilność jego środków finansowych rozumianych jako dorobek całego życia, często przechodzącego z pokolenia na pokolenia.

 

Jest zatem bezsprzeczne, że emanacją praw człowieka na rynku finansowym (czy też w ogóle na rynku) w wymiarze praktycznym są sprawiedliwe praktyki rynkowe, które winny:

a) prowadzić do działania w dobrej wierze;

b) dążyć do osiągnięcia równoważności stron (ze wzmocnieniem relatywnie słabszej);

c) wydobywać na światło dzienne słuszność ich racji i nienaruszalność ich praw;

d) prowadzić do koncyliacyjnego rozstrzygania sporów;

e) zapobiegać rozprzestrzenianiu się deformacji i niedoskonałości rynkowych oraz

f) skutkować przywróceniem ładu i harmonii rynkowej zaburzonych zaistnieniem ostatnich z wymienionych czynników.

Zatem, istotnym elementem ładu rynkowego jest naszym zdaniem takie kształtowanie relacji klient – instytucja finansowa, które:

a) dążą do redukcji napięć pomiędzy dwoma stronami mającymi, co naturalne, rozbieżne interesy i oczekiwania;

b) prowadzą do podniesienia wzajemnej wiedzy o prawach i obowiązkach strony przeciwnej;

c) służą wypracowaniu mechanizmów wczesnego ostrzegania przed mogącymi pojawić się

problemami;

d) kładą nacisk na działania profilaktyczne oparte o mechanizmy edukacyjne.

 

Chcemy podejmować i podejmujemy różnorakie działania służące realizacji powyższej wizji, a obejmujące integrowanie się z inicjatywami o charakterze edukacyjnym, technologicznym, prawnym itp., które są zbieżne z celami naszej Fundacji.

 

Jest nas na razie niewiele osób działających w Fundacji, stąd też zapraszamy do niej ludzi dobrej woli, organizacje, środowiska i instytucje podzielające naszą wizję i cele.

 

Będzie trudno, to wiadomo na pewno.

 

W imieniu swoim oraz Fundacji życzę miłego pobytu na stronie.

 

Dr Marcin Daniecki

Fundator, Prezes Zarządu


Partner:

STATUT

CELE

DZIAŁANIA

MISJA

Badania nad pośrednictwem finansowym, analizy finansowe oraz edukacja ekonomiczna i edukacja finansowa dotyczące zawodów finansowych na rynku finansowym lub w systemie finansowym obejmują- cym bank centralny, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, skoki, banki spółdzielcze, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, ubezpieczenia, fundusze hedgingowe, factoring, leasing oraz zawierające pośrednictwo kredytowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe jak też i doradztwo finansowe, doradztwo kredytowe, maklerstwo, maklerów, brokerów, dealerów, finanse osobiste, consumer finance, bankowość w tym też bankowość centralną, produkty bankowe, produkty inwestycyjne, produkty ubezpieczeniowe dążące do osiągnięcia stabilności finansowej, nad którą czuwają Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ale też i inne instytucje finansowe, to są wszystko ważne kwestie dla polskiej gospodarki. Równie istotne są też działania podejmowane przez giełdy, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Związek Banków Polskich, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na polu stabilności finansowej.