previous arrow
next arrow
Slider

Witamy,

Zapewne wszyscy współdzielimy pragnienie, aby nasza przyszłość była bezpieczna, stabilna i pewna. Nieodłącznym i fundamentalnym elementem realizacji naszych marzeń jest umiejętność skutecznego zarządzania naszymi finansami osobistymi. Żyjemy jednak w czasach kryzysu przywództwa, kryzysu wartości, kryzysu zaufania, kryzysu słów, kryzysu znaczeń…. I te wszystkie kryzysy razem mają zasadniczy wpływ na efekty naszych wysiłków. Wskazują na to skutki wybuchu kryzysu finansowego w 2008 r. oraz szereg problemów, jakich doświadczyli konsumenci nabywający źle dobrane produkty i usługi finansowe.

Postawiliśmy sobie wobec tego pytanie, jak zarządzać ryzykiem finansowym codzienności, by ograniczać jego poziom i skutecznie zapewnić stabilność i bezpieczeństwo dla nas i naszych bliskich. Nasza wiedza, doświadczenie i analiza otoczenia ekonomicznego i finansowego doprowadziły nas wniosku, że odpowiedzią na powyższe pytanie jest umiejętne i kompetentne planowanie finansowe. Dodatkowo praktyka w gospodarkach wysoko rozwiniętych wyraźnie wskazuje, iż podstawą sukcesu w życiu każdego człowieka jest skuteczne wdrażanie planowania finansowego.

Dostrzegamy ogromny niedostatek wiedzy w tym zakresie w Polsce. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że jest to brak, z którym społeczeństwo może sobie skutecznie poradzić. W ramach naszej działalności edukacyjnej chcielibyśmy wziąć aktywny udział w tym procesie.

Fundacja – Instytut Badań i Edukacji Planowania Finansowego powstała między innymi z poszukiwań przez Fundatora metod skutecznego działania, przyczyniających się do poprawy oraz zwiększenia stabilności finansowej zarówno w wymiarze mikro jak i makro. Inną przesłanką była także konieczność przywracania wiary i zaufania obywateli do tak przecież potrzebnego obszaru życia społeczno-gospodarczego, jakim jest rynek finansowy, sensu stricte lub system finansowy, sensu largo.

Powstaliśmy w listopadzie 2016 r., jako suma naszych doświadczeń zawodowych, poglądów i chęci działania na polskim rynku finansowym, gdyż uważaliśmy wtedy (i dzisiaj też), że mechanizmy działające na nim wymagają ciągłej poprawy. Zaś skuteczność planowania finansowego na poziomie jednostki jest zdeterminowana wpływem czynników zewnętrznych, do których należą: otoczenie makroekonomiczne, obowiązujące regulacje, istniejące praktyki rynkowe i kultura społeczna w obszarze zarządzania finansami osobistymi.

Istotnym wyznacznikiem dla Fundacji zatem stało się to, że może ona być podmiotem praktycznie wdrażającym takie zasady czy też normy, które dotyczą w szczególności w końcu oczywistego prawa człowieka do sprawiedliwych i uczciwych praktyk rynkowych. Punktem wyjścia jest zatem uznanie dostępu do jak najlepszego zarządzania ryzykiem finansowym codzienności danej jednostki za jej prawo. Uważamy bowiem, że praktyczna realizacja prawa człowieka w sektorze finansowym odbywa się wtedy, gdy człowiekowi zostanie zapewnione bezpieczeństwo i stabilność jego środków finansowych rozumianych jako dorobek całego życia, często przechodzącego z pokolenia na pokolenie.

Wyrazem praw człowieka na rynku finansowym (czy też w ogóle na rynku) w wymiarze praktycznym są sprawiedliwe praktyki rynkowe, które winny:

a) prowadzić do działania w dobrej wierze;

b) dążyć do osiągnięcia równoważności stron (ze wzmocnieniem relatywnie słabszej);

c) wydobywać na światło dzienne słuszność ich racji i nienaruszalność ich praw;

d) prowadzić do koncyliacyjnego rozstrzygania sporów;

e) zapobiegać rozprzestrzenianiu się deformacji i niedoskonałości rynkowych oraz

f) skutkować przywróceniem ładu i harmonii rynkowej zaburzonych zaistnieniem ostatnich z wymienionych czynników.

Istotnym elementem ładu rynkowego jest naszym zdaniem takie kształtowanie relacji klient – instytucja finansowa, które:

a) dążą do redukcji napięć pomiędzy dwoma stronami mającymi, co naturalne, rozbieżne interesy i oczekiwania;

b) prowadzą do podniesienia wzajemnej wiedzy o prawach i obowiązkach strony przeciwnej;

c) służą wypracowaniu mechanizmów wczesnego ostrzegania przed mogącymi pojawić się

problemami;

d) kładą nacisk na działania profilaktyczne oparte o mechanizmy edukacyjne.

Chcemy podejmować i podejmujemy działania służące realizacji powyższej wizji, a obejmujące integrowanie się z inicjatywami o charakterze edukacyjnym, technologicznym, prawnym itp., które są zbieżne z celami naszej Fundacji.

Zapraszamy do Fundacji i aktywnego uczestnictwa w naszych projektach ludzi dobrej woli, organizacje, środowiska i instytucje podzielające naszą wizję i cele. Gorąco bowiem wierzymy w skuteczność i sukces podejmowanych działaniach.

W imieniu swoim oraz Fundacji życzę miłego pobytu na stronie.

 

Dr Marcin Daniecki

Fundator, Prezes Zarządu


Partner:

STATUT

CELE

DZIAŁANIA

MISJA

Badania nad pośrednictwem finansowym, analizy finansowe oraz edukacja ekonomiczna i edukacja finansowa dotyczące zawodów finansowych na rynku finansowym lub w systemie finansowym obejmują- cym bank centralny, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, skoki, banki spółdzielcze, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, ubezpieczenia, fundusze hedgingowe, factoring, leasing oraz zawierające pośrednictwo kredytowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe jak też i doradztwo finansowe, doradztwo kredytowe, maklerstwo, maklerów, brokerów, dealerów, finanse osobiste, consumer finance, bankowość w tym też bankowość centralną, produkty bankowe, produkty inwestycyjne, produkty ubezpieczeniowe dążące do osiągnięcia stabilności finansowej, nad którą czuwają Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ale też i inne instytucje finansowe, to są wszystko ważne kwestie dla polskiej gospodarki. Równie istotne są też działania podejmowane przez giełdy, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Związek Banków Polskich, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na polu stabilności finansowej.