Slider

Cele


Cele Fundacji stanowią:

Cele badawcze:
– inspirowanie, organizowanie oraz wspieranie działalności badawczej w sferze planowania finansowego, ochrony konsumenckiej na rynku finansowym oraz wykorzystania nowych technologii;

 

Cele edukacyjne:

uczenie różnych grup społecznych podstawowych zasad planowania finansowego oraz ich praktycznego wdrażania;

– rozwój świadomości klientów instytucji finansowych, poprzez kształcenie, informowanie i zabezpieczanie dostępu do informacji o rynku finansowym i jego produktach;

– podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy środków masowego przekazu oraz decydentów i innych uczestników rynku odnośnie zasad i mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego;

– działalność oświatowa dorosłych, w tym również polegająca na kształceniu studentów i jej wspieranie na rzecz podnoszenia kompetencji, kwalifikacji i wiedzy finansowej i ekonomicznej, jak również planowania finansowego i zarządzania ryzykiem finansowym;

 

Pozostałe cele:
– inspirowanie, tworzenie, promowanie, a także egzekwowanie najwyższych standardów w zakresie bezpiecznego, odpowiedzialnego, rzetelnego i uczciwego funkcjonowania rynku finansowego, etyki oraz społecznej odpowiedzialności biznesu;

– aktywny udział w debacie publicznej dotyczącej systemu finansowego w Polsce;

– przyczynianie się do rozwoju innowacyjności gospodarczej kraju, polegających na kształtowaniu się społeczeństwa cyfrowego wykorzystującego cywilizacyjne osiągnięcia technologii informatycznych.


Partner:

STATUT

CELE

DZIAŁANIA

MISJA

Badania nad pośrednictwem finansowym, analizy finansowe oraz edukacja ekonomiczna i edukacja finansowa dotyczące zawodów finansowych na rynku finansowym lub w systemie finansowym obejmują- cym bank centralny, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, skoki, banki spółdzielcze, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, ubezpieczenia, fundusze hedgingowe, factoring, leasing oraz zawierające pośrednictwo kredytowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe jak też i doradztwo finansowe, doradztwo kredytowe, maklerstwo, maklerów, brokerów, dealerów, finanse osobiste, consumer finance, bankowość w tym też bankowość centralną, produkty bankowe, produkty inwestycyjne, produkty ubezpieczeniowe dążące do osiągnięcia stabilności finansowej, nad którą czuwają Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ale też i inne instytucje finansowe, to są wszystko ważne kwestie dla polskiej gospodarki. Równie istotne są też działania podejmowane przez giełdy, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Związek Banków Polskich, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na polu stabilności finansowej.