Slider

Działania


Działania Fundacji polegają na organizowaniu i wspomaganiu:

W sferze badawczej
– prowadzenia prac analityczno-badawczych z zakresu prawa, ekonomii, finansów, nauk społecznych i politycznych mających na celu zakorzenianie się wśród społeczeństwa planowania finansowego, jak również mających na celu rozwój i przybliżanie zasad bezpiecznego, rzetelnego i uczciwego funkcjonowania sektora finansowego;

 

W sferze edukacyjnej

– przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, takich jak: seminaria, warsztaty, panele dyskusyjne, szkolenia on-line i stacjonarne, kongresy, konferencje i konkursy, służących powyższym celom;

– innej działalności promocyjnej, w tym m.in. wydawniczej i poligraficznej służących powyższym celom;


W sferze instytucjonalnej

– współpracy oraz wymiany doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie objętym działaniem Fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym;

 

W sferze prawnej

– inicjowania zmian prawnych z zakresu prawa finansowego, podatkowego, nadzoru finansowego i konsumenckiego; jak również wspomaganiu sektora publicznego przy tworzeniu aktów prawnych dotyczących obszarów objętych działalnością Fundacji;

 

W sferze doradczej

– merytoryczno-konsultacyjnym rozwiązań służących realizacji celów Fundacji.


Partner:

STATUT

CELE

DZIAŁANIA

MISJA

Badania nad pośrednictwem finansowym, analizy finansowe oraz edukacja ekonomiczna i edukacja finansowa dotyczące zawodów finansowych na rynku finansowym lub w systemie finansowym obejmują- cym bank centralny, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, skoki, banki spółdzielcze, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, ubezpieczenia, fundusze hedgingowe, factoring, leasing oraz zawierające pośrednictwo kredytowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe jak też i doradztwo finansowe, doradztwo kredytowe, maklerstwo, maklerów, brokerów, dealerów, finanse osobiste, consumer finance, bankowość w tym też bankowość centralną, produkty bankowe, produkty inwestycyjne, produkty ubezpieczeniowe dążące do osiągnięcia stabilności finansowej, nad którą czuwają Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ale też i inne instytucje finansowe, to są wszystko ważne kwestie dla polskiej gospodarki. Równie istotne są też działania podejmowane przez giełdy, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Związek Banków Polskich, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na polu stabilności finansowej.