Slider

Misja


Misją Fundacji jest dążenie do wsparcia jednostki w kształtowaniu jej stabilności i bezpieczeństwa finansowego poprzez rozbudzanie świadomości finansowej Polaków, ich edukację finansową w zakresie proaktywnego planowania finansowego jak również promowania zasad bezpiecznego, rzetelnego i uczciwego funkcjonowania systemu finansowego, a szczególnie ochrony konsumenta usług finansowych.

Wyrazem realizacji misji Fundacji jest podejmowanie działań w kierunku takiej regulacji prawnej sektorów rynku finansowego, która eliminowałaby niedoskonałości rynkowe, jak również kładła nacisk na większą ochronę strony relatywnie słabszej w relacjach konsument – instytucja finansowa, którą z reguły jest pierwsza z wymienionych.

Dostrzegając znaczenie nowych technologii w realizacji misji Fundacji podejmujemy się wspierania:

– sektorów Fin-Tech, Insure-Tech i Reg-Tech tworzących komplementarne wobec tradycyjnych sektorów finansowych rozwiązania,

– nowych technologii (w tym również) łańcuchów transakcyjnych umożliwiających prowadzenie przejrzystych transakcji i stanowiących bazę do demokratyzacji finansów oraz

– transgranicznego świadczenia usług finansowych,

o ile są one na rzecz i ku dobru konsumenta produktów lub usług finansowych.

Istotnym elementem realizacji misji Fundacji Instytutu Badań i Edukacji Planowania Finansowego jest budowa platformy i sieci współpracy wszystkich tych osób, organizacji lub instytucji, które zainteresowane są działaniami na rzecz ochrony konsumenta, jak również zarządzania ryzykiem finansowym codzienności.


Partner:

STATUT

CELE

DZIAŁANIA

MISJA

Badania nad pośrednictwem finansowym, analizy finansowe oraz edukacja ekonomiczna i edukacja finansowa dotyczące zawodów finansowych na rynku finansowym lub w systemie finansowym obejmują- cym bank centralny, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, skoki, banki spółdzielcze, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, ubezpieczenia, fundusze hedgingowe, factoring, leasing oraz zawierające pośrednictwo kredytowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe jak też i doradztwo finansowe, doradztwo kredytowe, maklerstwo, maklerów, brokerów, dealerów, finanse osobiste, consumer finance, bankowość w tym też bankowość centralną, produkty bankowe, produkty inwestycyjne, produkty ubezpieczeniowe dążące do osiągnięcia stabilności finansowej, nad którą czuwają Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ale też i inne instytucje finansowe, to są wszystko ważne kwestie dla polskiej gospodarki. Równie istotne są też działania podejmowane przez giełdy, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Związek Banków Polskich, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na polu stabilności finansowej.