Slider

Ochrona danych osobowych


W związku z koniecznością wykonania obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych:
jest:

Fundacja Instytut Badań i Edukacji Planowania Finansowego
Al. Jerozolimskie 85 lok. 21
02-001 Warszawa
KRS: 0000648192, REGON: 365915604, NIP: 7010635258

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który sprawuje nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych.

3. Z Administratorem i wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować wysyłając list pocztowy na podany w pkt 1 adres siedziby Administratora lub drogą e-mailową pod adresem: ido@fibepf.org.pl.

4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, ponieważ jest to niezbędne do realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów tj. do rzetelnego świadczenia oferowanych przez niego usług informacyjnych.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji i oferty usług świadczonych przez fundację – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

6. Pani/Pana dane osobowe obejmuję kategorię: dane niewrażliwe.

7. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe dotyczą tylko i wyłącznie działalności gospodarczej i zawodowej prowadzonej przez osoby fizyczne oraz osoby prawne.

8. Dane te pozyskane zostały z co najmniej jednego z niżej wymienionych publicznie dostępnych źródeł informacji:
– Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON),
– Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
– Krajowy Rejestr Sądowy (KRS),
– Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG),
– inne rejestry i ewidencje prowadzone przez organy państwowe,
– oficjalne strony internetowe podmiotów gospodarczych,
– wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych,
– ogólnodostępne katalogi teleadresowe,
– serwisy społecznościowe,
– bazy danych zakupione u współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich.
– MGBI sp. z o.o., ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, KRS 0000533676, NIP 7010446505, REGON 360001489

9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

10. Administrator będzie przechowywać te dane w swoich zbiorach oraz przetwarzać je przez okres niezbędny do świadczenia usług opisanych w pkt 4.

11. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu.

12. Wszystkie osoby fizyczne, których dane Administrator przetwarza w swoich zbiorach, mają prawo do żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

13. Aby skorzystać z tych praw, należy się skontaktować z Administratorem lub wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w pkt 3.

14. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych osoby, których dane Administrator przetwarza w swoich zbiorach, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Partner:

STATUT

CELE

DZIAŁANIA

MISJA

Badania nad pośrednictwem finansowym, analizy finansowe oraz edukacja ekonomiczna i edukacja finansowa dotyczące zawodów finansowych na rynku finansowym lub w systemie finansowym obejmują- cym bank centralny, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, skoki, banki spółdzielcze, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, ubezpieczenia, fundusze hedgingowe, factoring, leasing oraz zawierające pośrednictwo kredytowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe jak też i doradztwo finansowe, doradztwo kredytowe, maklerstwo, maklerów, brokerów, dealerów, finanse osobiste, consumer finance, bankowość w tym też bankowość centralną, produkty bankowe, produkty inwestycyjne, produkty ubezpieczeniowe dążące do osiągnięcia stabilności finansowej, nad którą czuwają Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ale też i inne instytucje finansowe, to są wszystko ważne kwestie dla polskiej gospodarki. Równie istotne są też działania podejmowane przez giełdy, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Związek Banków Polskich, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na polu stabilności finansowej.